Rejestracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Economic Security Forum ECONSEC

Warunki udziału

Promocyjny formularz zgłoszeniowy
(obowiązuje do 28.02.2018 r.)

Formularz zgłoszeniowy
(obowiązuje od 01.03.2018 r.)

Udział 1 osoby w Forum
Cena obejmuje: udział w konferencji 15 marca, materiały konferencyjne, catering.

Cena nie obejmuje noclegu.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

599 zł PLN
+ 23% VAT

Udział 1 osoby w Forum w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy
Cena obejmuje: udział w konferencji 15 marca, materiały konferencyjne, catering.

Cena nie obejmuje noclegu.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

499 zł PLN
+ 23% VAT

Formularz Akredytacji prasowej dla dziennikarzy

Regulamin zgłoszenia uczestnictwa:

 1. Wyłącznym Organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. ul 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin, NIP 946-23-86-725.
 2. Uczestnictwo w Forum jest płatne. Opłata za udział wynosi:
  1. Do dnia 28 lutego 2018 r. udział jest bezpłatny.
  2. Po dniu 1 marca 2018 r.: 599 zł netto w przypadku zgłoszenia jednej osoby do udziału w Forum oraz 499 zł netto za osobę w przypadku zgłoszenia do udziału w Forum więcej niż jednej osoby z tej samej firmy.
 3. Cena obejmuje: udział w konferencji w dniu 15 marca, materiały konferencyjne, catering. Cena nie obejmuje noclegu.
 4. Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do udziału (formularz w formacie pdf dostępny powyżej) oraz opłacenie uczestnictwa w terminie 7 dni od daty przesłania zgłoszenia, ale nie później, niż przed rozpoczęciem Forum. Wpłaty należy dokonać na konto: ING Bank Śląski S.A. O/Lublin nr 29 1050 1953 1000 0022 7379 8765
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać skanem na adres info@ecb.biz.pl, lub faksem na nr. tel. 81 747 65 10. Po otrzymaniu zgłoszenia, możemy na Państwa życzenie przesłać potwierdzenie udziału i fakturę proforma.
 6. Rezygnacje z udziału należy przesłać listem poleconym na adres organizatora lub drogą mailową. Nie odwołanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie i brak udziału w kolacji nie zwalnia uczestnika z płatności i powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Forum do 1 grudnia 2017 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 500 zł netto (+ 23% VAT). Po 1 grudnia 2017 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
 8. Czas nadsyłania zgłoszeń na Forum jest do 13 marca 2018 r.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji uczestnictwa osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla współorganizatora Forum. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po potwierdzeniu uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia potwierdzenia rejestracji bez podawania przyczyny.
 10. Konferencja ma charakter zamknięty. Uczestnikami mogą być tylko osoby, które dokonały rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego (powyżej) i otrzymały potwierdzenie udziału od organizatora.
 11. Organizator ma prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 12. Organizator w ramach zgłoszenia nie gwarantuje noclegu.
 13. Rezygnacje z udziału należy przesłać drogą mailową na adres info@ecb.biz.pl.
 14. Zamiast zgłoszonej osoby w Forum może wziąć udział inny pracownik firmy. Warunkiem dokonania zmiany uczestnictwa jest poinformowanie o tym fakcie drogą mailową (na adres info@ecb.biz.pl) i uzyskanie potwierdzenia zmiany przez Organizatora, najpóźniej dzień przed eventem.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania.
 16. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji konferencji.
 17. Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie firmy Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia.
 18. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w Forum (zarówno prelegent jak i uczestnik) niniejszym udziela wszelkich praw Europejskiemu Centrum Biznesu i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Europejskie Centrum Biznesu oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację danej edycji Forum. Europejskie Centrum Biznesu tym samym dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalanego podczas Forum i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawa do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów oraz instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i prelegentów Forum, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Forum oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 21. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 23. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 24. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.