Rejestracja

Regulamin zgłoszenia uczestnictwa:

 1. Wyłącznym Organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu Sp J. ul 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin, NIP 946-23-86-725.
 2. Udział konferencji jest bezpłatny, na podstawie wysłanego formularza on-line, pod warunkiem otrzymania od organizatora potwierdzenia rejestracji uczestnictwa.
 3. Przez udział w konferencji rozumie się możliwość dostępu do zastrzeżonego systemu dyskusyjnego.
 4. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy/instytucji. Warunkiem dokonania zmiany uczestnictwa jest poinformowanie o tym fakcie drogą mailową (na adres info@ecb.biz.pl) i uzyskanie potwierdzenia zmiany przez Organizatora, najpóźniej dzień przed eventem.
 5. Czas nadsyłania zgłoszeń na Szczyt jest do 2 czerwca 2020 r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji uczestnictwa osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla organizatora Szczytu. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po potwierdzeniu uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia potwierdzenia rejestracji bez podawania przyczyny.
 7. Konferencja ma charakter zamknięty. Uczestnikami mogą być tylko osoby, które dokonały rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego i otrzymały potwierdzenie udziału od organizatora.
 8. Organizator, bez względu na postanowienia pkt. 5 zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 9. W ramach zgłoszenia uczestnik otrzymuje: swobodny dostęp do strony ze streamingiem konferencji oraz możliwość dostępu do zastrzeżonego systemu dyskusyjnego.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość video oraz audio streamingu na komputerze uczestnika. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do systemu dyskusyjnego, jeżeli spowodowane to zostało oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze uczestnika lub w sieci lokalnej do której komputer uczestnika został zalogowany. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do systemu dyskusyjnego, jeżeli systemy zabezpieczające streaming odrzucą możliwość nawiązania połączenia z komputerem uczestnika z powodów bezpieczeństwa.
 12. Minimalne wymagania, jakie są konieczne do użytkowania strony Forum ECONSEC, strony streamingu oraz systemu dyskusyjnego:
  1. Przeglądarka internetowa na komputerach stacjonarnych/laptopach (systemy Windows): Google Chrome (min. wersja 65.0.3325), Mozilla Firefox (min. wersja. 62.0.2), Microsoft Edge (min. wersja 1803), Opera (min. wersja 56.0.3051.28). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer.
  2. Przeglądarka internetowa na komputerach stacjonarnych/laptopach (systemy macOS): Apple Safari (min. wersja 12.1.2), Google Chrome (min. wersja 70.0.3538.77), Mozilla Firefox (min. wersja 62.0.2).
  3. W przypadku urządzeń mobilnych z systemem Android: wersja systemu co najmniej 5.0, najnowsze stabilne wersje przeglądarek Google Chrome lub Mozilla Firefox
  4. W przypadku urządzeń mobilnych z systemem iOS: wersja systemu co najmniej 11.0, najnowsze stabilne wersje przeglądarek Safari, Google Chrome lub Mozilla Firefox
  5. Przeglądarki internetowe muszą mieć włączoną obsługę standardowych mechanizmów takich jak: ciasteczka (cookies), JavaScript, Szyfrowanie SSL.
  6. Przeglądarki internetowe i urządzenie powinny mieć wyłączone: dodatki do blokowania reklam, takie jak AdBlock, Website Ad Block, itp., blokowanie lub ograniczenie dostępu do usług i serwisów internetowych.
 13. System dyskusyjny objęty jest moderacją Organizatorów i każdy komentarz, pytanie lub wypowiedź, jaka do systemu trafi jest moderowana przed publikacją. Organizator może nie dopuścić komentarza, pytania lub wypowiedzi do publikacji w systemie i nie musi podawać z tego powodu przyczyny.
 14. Organizator każdorazowo podczas moderacji będzie kierował się niniejszym regulaminem, przepisami prawa polskiego oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym zasadami netykiety.
 15. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w konferencji (zarówno prelegent jak i uczestnik) udziela wszelkich praw Europejskiemu Centrum Biznesu i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz wypowiedzi zawartych w systemie dyskusyjnym na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Europejskie Centrum Biznesu oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację danej edycji Szczytu. Europejskie Centrum Biznesu tym samym dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalanego podczas konferencji i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawa do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów oraz instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i prelegentów konferencji, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 18. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w konferencji.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 20. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 21. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Zasady przetwarzania danych osobowych – polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych i jakie dane są gromadzone

– Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Biznesu Spółka Jawna M. Różańska K. Karaś ul. 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin NIP: 946-23-86-725. Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem telefonu 81 747 65 10, bądź mailem: info@ecb.biz.pl

– Przechowujemy takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres firmowy oraz adres e-mail. Przechowujemy także Państwa dane wizerunkowe w ramach zdjęć i nagrań video dokumentujących przebieg naszych projektów

– Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów, które w naszym przypadku dotyczą: uzasadnionego interesu w celu oferowania naszych produktów i usług oraz Państwa zgody udzielonej podczas rejestracji na nasze konferencje i szkolenia.

Jaki jest nasz cel przetwarzania Państwa danych

– Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. nawiązanie i zachowanie relacji biznesowych, informowanie o realizowanych przez nas projektach konferencji i szkoleń, finansowym rozliczaniem tych projektów, jak i również w celach marketingowych.

– Państwa dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów mieszczących się na terenie państw leżących poza Unią Europejską, natomiast będą przekazywane do podmiotów realizujących obsługę na rzecz Administratora tj. firmy hostingowej dostarczającej usługę obsługi skrzynek e-mail, firmy księgowej realizującej rozliczenia podatkowe. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji celu Administratora.

– Co do zasady nie przekazujemy również Państwa danych innym podmiotom, niż wymienione powyżej, chyba że ich przekazanie wynika z nałożonego przez nas nakazu prawnego. Mimo wszystko dokładamy wszelkich starań, aby przekazane w ten sposób dane były maksymalnie zabezpieczone i przetwarzane z zachowaniem poufności.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane

– Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie na okres sześciu lat, do czasu wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych lub w przypadku innych terminów związanych z ewentualnymi roszczeniami, określonymi przepisami prawa lub wyrokami sądów – do czasu przedawnienia tych roszczeń

– Wszystkie dane, jakie zostały podane Administratorowi na podstawie zgód mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO, zaś zgodę można cofnąć, wysyłając stosowną informację na adres rodo@ecb.biz.pl

– Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jakkolwiek ich niepodanie uniemożliwi realizowanie usług.

Bezpieczeństwo Państwa danych

– Wszystkie przetwarzane dane są gromadzone i przechowywane z zachowaniem najlepszych dostępnych środków technicznych i organizacyjnych. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.